KRYZYS MIEJSKI I Opór

Spread the love

WPROWADZANIE

Szeroko rozumiane miasto jest nie tylko wytworem społeczeństwa, ale pełni także określoną rolę w społeczeństwie. Od współczesności rola miasta stała się kluczowa dla transformacji społeczeństwa i
rozwój na wielu poziomach iw różnych sferach. Według Davida Harveya jest to istotny organ w akumulacji kapitału poprzez rozwój miast; według Georga Simmla i Massimo Cacciariego funkcjonuje ona jako maszyna do integracji społecznej. Henri Lefebvre identyfikował rolę miasta w organizacji – i reorganizacji – pracy, kapitału i życia codziennego, ale także dawał nadzieję na rewolucję miejską – wyznaczając alternatywną drogę do tej, którą podąża mieszczańskie, kapitalistyczne społeczeństwo. Miasto jest więc rozumiane zarówno jako wyraz, jak i wytwórca stosunków społecznych, organizacji produkcji ekonomicznej, polityki, ideologii i kultury. W konsekwencji badanie problématique urbaine jest z konieczności także badaniem samego społeczeństwa.

Wieloaspektowa złożoność miasta zachęciła wiele dyscyplin do skupienia uwagi na środowisku miejskim, w tym geografii miejskiej, socjologii miejskiej i historii miasta. Proponowane kolokwium/warsztat zbliży się do miasta poprzez architekturę i urbanistykę i będzie próbą poszerzenia dyskusji poza granice dyscyplinarne, przy jednoczesnym wykorzystaniu specyficznej wiedzy i know-how dyscypliny, pozwalającej architekturze i urbanistyce angażować społeczeństwo poprzez miasto.

Kolokwium/warsztat dotyczyć będzie współczesnych uwarunkowań miejskich, zdefiniowanych przez obecny kryzys gospodarczy. Kryzys gospodarczy odczuwalny jest w miastach w postaci utraty wpływów podatkowych przez rady miejskie, upadłości przedsiębiorstw, przejętych nieruchomości, załamania się wartości nieruchomości i nieruchomości, wzrostu bezdomności, ubóstwa i przestępczości, a ogólniej , w degradacji i erozji środowiska fizycznego. Kryzysy te dają też pewne szanse: z jednej strony czerwoną linię sąsiedztwa, a co za tym idzie masowy zakup tanich nieruchomości umożliwiających gentryfikację na późniejszym etapie, az drugiej szansę na zmianę kursu, na realizację pomysłów i planów odbiegających od dotychczasowych ram. z drugiej strony nie są podporządkowani spekulacji. Pilna dyskusja na temat współczesnych warunków urbanistycznych oraz potrzeba, by architekci i urbaniści zajęli się straszliwymi warunkami rozwijającymi się w miastach – czy to poprzez analizę, plan, czy projekt – jest punktem wyjścia do kolokwium/warsztatu. W tym kontekście pojawiają się pytania o skuteczność architektury, rolę kultury w transformacji urbanistycznej, stosunek architektury i urbanistyki do polityki, różnorodne role samego miasta oraz sposób, w jaki architektura i urbanistyka odgrywają afirmatywną lub destrukcyjną rolę w proces.

„Urban Crisis and Resistance” zaprezentuje prace teoretyczne i prace projektowe, a także konkretne przykłady i studia przypadków dotyczące np. sposobu, w jaki morfologia miasta jest sama w sobie produktem społecznym i ekonomicznym, czy też skutków polityki neoliberalnej dla miasta. środowisko. Ta platforma debaty ułatwi zrozumienie różnych dynamiki miast i często niezapośredniczonych interakcji między wieloma globalnymi podmiotami, które tworzą nowe poziomy złożoności relacji między planowaniem, badaniami i praktyką projektową.